سلام بر حسین(ع)

اگر کشتند چرا آبت ندادند

کمی زان آب نایابت ندادند

اگر کشتند چرا خاکت نکردند

کفن بر جسم صد چاکت نکردند

حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان

بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد

مادری گفت حسین جان همه را بخشیدم

سلام بر حسین(ع)