عفونت
عفونت اکتسابی ازبیمارستان یکی ازمسائل بسیارمهم دربحث سلامت وایمنی بیماران است وپایش وپیشگیری ازاین گونه عفونت ها جزء اولین اولویت های بیمارستان هاودرسطح بزرگ ترمراکزبهداشتی درمانی جهان است که البته درکمتربیمارستانی درایران این موضوع رعایت میشود لذانیازمند تلاش خودبیماریاهمراهان اوست تابتوانندبه وسیله رعایت بهداشت فردی ازعفونت جلوگیری کنند.عفونت های اکتسابی عوارضی دارند که ازجمله آن هاعبارتست از:طولانی ترشدن مدت درمان،ناتوانی طولانی مدت،ضرهای اقتصادی زیاد،هزینه های سنگین برای بیماروافزایش مرگ ومیراشاره کرد.